Strona Główna arrow O Nas arrow Członkowie Wspierający arrow FAPO Pompy i Systemy Dozowania
 
 
     
Menu serwisu
Strona Główna
Polscy Producenci Pomp
Europump
Nasi Partnerzy
Statut
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
 
 
FAPO Pompy i Systemy Dozowania
ul. Żółkiewskiego 37/41
87 - 100 Toruń
tel.:  +48 56 659 16 22
fax: +48 56 659 85 35
Image

 Image


Nawigacja


 

O firmie

Pro­duk­ty FA­PO – fir­my z sie­dzi­bą w To­ru­niu od po­nad 30 lat znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie wszę­dzie tam gdzie pro­ces tech­no­lo­gicz­ny wy­ma­ga do­kład­ne­go, cią­głe­go lub okre­so­we­go po­da­wa­nia cie­czy oraz przy­go­to­wa­nia mie­sza­nin o ści­śle okre­ślo­nym skła­dzie che­micz­nym. Zło­żo­ny i skom­pli­ko­wa­ny, a jed­no­cze­śnie bar­dzo istot­ny pro­ces tech­no­lo­gicz­ny ja­kim jest do­zo­wa­nie cie­czy stał się głów­nym spek­trum za­in­te­re­so­wań in­ży­nie­ryj­no­-­pro­duk­cyj­nej fir­my FA­PO.
Za­kres ofer­ty FA­PO obej­mu­je pro­jek­ty, wy­ko­naw­stwo, kom­ple­ta­cję i do­sta­wę oraz uru­cho­mie­nie na obiek­cie kom­plet­nych in­sta­la­cji pom­po­wych opar­tych o:
•    pom­py do­zu­ją­ce,
•    w peł­ni au­to­ma­tycz­ne sys­te­my do­zo­wa­nia,
•    kom­plet­ne ze­sta­wy do­zu­ją­ce,
•    sys­te­my po­mia­ru i re­gu­la­cji,
•    agre­ga­ty do prób ci­śnie­nio­wych
•    itd.

Fir­ma FA­PO za­trud­nia wy­so­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków. Ich wie­dza oraz bo­ga­te do­świad­cze­nie za­wo­do­we gwa­ran­tu­ją naj­wyż­szy po­ziom roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych i tech­no­lo­gicz­nych a co za tym idzie wie­lo­let­nią, bez­a­wa­ryj­ną eks­plo­ata­cję do­star­cza­nych urzą­dzeń.
Gwa­ran­cją wy­so­kiej ja­ko­ści są rów­nież no­wo­cze­sne urzą­dze­nia i tech­no­lo­gie wy­twa­rza­nia.
Ja­kość pro­du­ko­wa­nych urzą­dzeń za­wsze by­ła trak­to­wa­na prio­ry­te­to­wo – w fir­mie wdro­żo­ny jest Sys­tem Za­rzą­dza­nia Ja­ko­ścią zgod­ny z ISO 9001:2000 w za­kre­sie pro­jek­to­wa­nia, pro­duk­cji, sprze­da­ży i ser­wi­su pomp do­zu­ją­cych i sys­te­mów do­zo­wa­nia. FA­PO po­sia­da rów­nież cer­ty­fi­ka­ty nie­zbęd­ne dla sprze­da­ży urzą­dzeń na ryn­kach państw WNP.

Image

Sze­ro­ki za­kres pro­duk­cji pomp do­zu­ją­cych i sys­te­mów do­zo­wa­nia, ja­kość i nie­za­wod­ność pro­du­ko­wa­nych urzą­dzeń sta­wia FA­PO w czo­łów­ce świa­to­wych pro­du­cen­tów pomp.


 

Historia przedsiębiorstwa

1972  -  Wdrożenie wspólnie z Z.U.CH. Metalchem Toruń oraz OBR Metalchem Toruń produkcji pierwszych nurnikowych pomp dozujących.
1974  -  Uruchomienie produkcji pomp dozujących w nowowybudowanym zakładzie produkcyjnym
1977  -  1 lutego 1977 – wyprodukowanie pompy nr 1000
1984  -  Przeniesienie produkcji do nowowybudowanych hal produkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego.
1989  -  Uruchomienie produkcji pierwszej hydraulicznej dozującej pompy
1991  -  Uruchomienie produkcji silnikowych mikropompek dozujących
1992  -  Uruchomienie produkcji silnikowych pomp dozujących typu AE i AF
2000  -  Początek eksportu do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
2001  -  Uzyskanie Certyfikatu w zakresie Norm ISO 9001
2003  -  Modernizacja i rozwój Działu Technicznego oraz Wydziału Marketingu


 

Charakterystyka głównych produktów

Pom­py i sys­te­my do­zo­wa­nia FA­PO prze­zna­czo­ne są do bar­dzo do­kład­ne­go do­zo­wa­nia więk­szo­ści me­diów cie­kłych. Wy­so­ka che­mo­od­por­ność za­pew­nia­na jest po­przez od­po­wied­nie wy­ko­na­nie ma­te­ria­ło­we – sta­le kwa­so­od­por­ne, te­flon PTFE, PP, PVC, PP, PVDF.
Sil­ni­ko­we pom­py do­zu­ją­ce FA­PO – nur­ni­ko­we, mem­bra­no­we lub hy­drau­licz­ne mem­bra­no­we. Wy­daj­ność ta­kich pomp wy­no­si od 0,34 do 60 000 l/h w za­kre­sie ci­śnień do 100 MPa. Kon­struk­cja me­cha­ni­zmów po­zwa­la na płyn­ną re­gu­la­cję wy­daj­no­ści pom­py w za­kre­sie 0-100% wy­daj­no­ści mak­sy­mal­nej oraz na bu­do­wę wie­lo­gło­wi­co­wych agre­ga­tów pom­po­wych. Ofe­ro­wa­ne są wy­ko­na­nia spe­cjal­ne, rów­nież prze­ciw­wy­bu­cho­we EExe, EExd.
Elek­tro­ma­gne­tycz­ne pom­py do­zu­ją­ce FA­PO – mem­bra­no­we, z wy­daj­no­ścią w za­kre­sie od 0,1 do 60 l/h oraz ci­śnie­niem do 10 bar. Nie­za­wod­na kon­struk­cja oraz mi­kro­pro­ce­so­ro­we ste­ro­wa­nie za­pew­nia­ją do­zo­wa­nie z wy­so­ką po­wta­rzal­no­ścią.
Ze­sta­wy do­zu­ją­ce FA­PO – fir­ma pro­jek­tu­je, wy­ko­nu­je i do­star­cza kom­plet­ne sys­te­my do­zo­wa­nia z wy­so­kim udzia­łem pro­duk­cji wła­snej co gwa­ran­tu­je nie­za­wod­ność oraz szyb­ki ser­wis na miej­scu u klien­ta. W skład ze­sta­wów do­zu­ją­cych wcho­dzą pom­py do­zu­ją­ce FA­PO, zbior­ni­ki sta­lo­we lub z two­rzy­wa, mie­sza­dła dy­na­micz­ne i sta­tycz­ne, sys­tem ste­ro­wa­nia (rów­nież w peł­nej au­to­ma­ty­ce), apa­ra­tu­ra kon­tro­l­no­-­po­mia­ro­wa oraz nie­zbęd­ny osprzęt.

Image
Agregat dozujący do kwasu solnego

Image
Agregat dozujący do dodatków subilizujących  instalacja komponowania oleju napędowego


Au­to­ma­ty­za­cja sys­te­mów do­zo­wa­nia. FA­PO ofe­ru­je ste­row­nik pomp do­zu­ją­cych SPD, ukła­dy do­zo­wa­nia pro­por­cjo­nal­ne­go, re­gu­la­cję pa­ra­me­trów obiek­to­wych (np. pH, Re­dox, ORP), ukła­dy spo­rzą­dza­nia mie­sza­nin wie­lo­skład­ni­ko­wych, ukła­dy od­mie­rza­nia por­cji cie­czy, współ­pra­cę z nad­rzęd­nym ukła­dem ste­ro­wa­nia oraz do­bór apa­ra­tu­ry kon­tro­l­no­-­po­mia­ro­wej
Agre­ga­ty do prób ci­śnie­nio­wych – prze­zna­czo­ne są do spraw­dza­nia szczel­no­ści zbior­ni­ków, rur, cy­lin­drów oraz in­nych urzą­dzeń przy ci­śnie­niu po­mia­ro­wym do 120 MPa.

 Image


 

 

Referencje firmy

Przez dłu­gi okres funk­cjo­no­wa­nia fir­ma FA­PO wy­pro­du­ko­wa­ła wie­le no­wo­cze­snych, wy­so­kiej ja­ko­ści pomp do­zu­ją­cych przez co zdo­by­ła za­ufa­nie sze­ro­kiej rze­szy od­bior­ców w kra­ju i za gra­ni­cą, wśród któ­rych są m.in. za­kła­dy che­micz­ne, pe­tro­che­mie, za­kła­dy spo­żyw­cze, ko­pal­nie, wo­do­cią­gi i oczysz­czal­nie ście­ków, biu­ra pro­jek­to­we oraz wie­le in­nych za­kła­dów. Pom­py do­zu­ją­ce FA­PO są spraw­dzo­ne w do­zo­wa­niu me­diów agre­syw­nych che­micz­nie


 

Rynki zbytu

 

Image
Pompy i systemy dozowania FAPO z powodzeniem pracują w całym kraju. Za granicą nasze urządzenia pracują m.in. w takich krajach jak: Białoruś, Czechy, Egipt, Estonia, Grecja, Indie, Irak, Libia, Litwa, Łotwa, Rosja, Słowacja, Turcja, Turkmenia, Ukraina, Węgry.

< Poprzedni   Następny >
 
     
 
Copyright © 2006 Stowarzyszenie Producentw Pomp