Strona Główna arrow Statut
 
 
     
Menu serwisu
Strona Główna
Polscy Producenci Pomp
Europump
Nasi Partnerzy
Statut
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
 
 
Statut
STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW POMP


 ROZDZIAŁ I
§ 1

Tworzy się STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW POMP. Podstawą działania Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach i niniejszy Statut.

§ 2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
2. Stowarzyszenie może tworzyć biura terenowe w innych miastach Polski.
3. Biuro terenowe Stowarzyszenia może być utworzone w oparciu o uchwałę Zarządu, w celu usprawnienia pracy Zarządu Stowarzyszenia.
4. Biuro terenowe Stowarzyszenia nie posiada odrębnej osobowości prawnej.


ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I ICH REALIZACJA

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Reprezentowanie i wspieranie interesów producentów pomp i przenośników cieczy wobec innych organizacji, instytucji i organów władzy państwowej.
2. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w organizacjach międzynarodowych związanych z branżą pompową.
3. Określenie wspólnych działań sprzyjających promocji polskiego przemysłu pompowego w kraju i za granicą.
4. Współpraca w sprawach rozwoju, postępu technicznego i organizacyjnego pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
5. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Pomp EUROPUMP.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje zadania statutowe w szczególności poprzez takie działania jak:
1. Organizowanie działalności wystawienniczej.
2. Koordynowanie badań rynku, inspirowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych uwzględniających wyniki tych badań.
3. Dokonywanie analiz techniczno-ekonomicznych i prognozowanie rozwoju branży.
4. Nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych.
5. Prowadzenie na użytek członków Stowarzyszenia wszechstronnej informacji dotyczącej funkcjonowania rynku pompowego.
6. Gromadzenie katalogów, prospektów oraz wszelkiej informacji na temat nowych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych w branży pompowej w kraju i za granicą.
7. Współpraca z Normalizacyjną Komisją Problemową ds. Pomp i Przenośników Cieczy.
8. Opracowywanie ekspertyz i prac studialnych.
9. Organizowanie spotkań przedstawicieli producentów pomp i przenośników cieczy.
10. Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania systemów zapewnienia jakości opartych na normach międzynarodowych.
11. Działalność interwencyjna w przypadku naruszenia praw poszczególnych członków.
12. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i finansowej.


ROZDZIAŁ III
CZLONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

Członkami Stowarzyszenia są:
1. Członkowie zwyczajni.
2. Członkowie wspierający.

§ 7

1. Podstawową formą przynależności do Stowarzyszenia jest członkostwo zwyczajne.
2. Z dniem rejestracji niniejszego Statutu członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy członkowie założyciele.
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, będąca producentem lub reprezentantem producetna, posiadająca obywatelstwo polskie oraz pisemne poparcie co najmniej trzech członków zwyczajnych i zobowiązująca się przestrzegać postanowienia niniejszego Statutu.
4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regularnego płacenia składek członkowskich,
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) biernego i czynnego wyboru władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w branży produkcji pomp i przenośników cieczy,
4) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.

§ 8

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która posiada pisemne poparcie co najmniej trzech członków zwyczajnych.
2. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym i zgłaszać wnioski oraz podejmować inicjatywy w sprawach będących przedmiotem obrad.
3. Członek wspierający ma obowiązek wspierać działalność statutową Stowarzyszenia w formach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 9

Nabycie członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Stowarzyszeniu następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego i spełnieniu warunków wymienionych w § 7 ust. 3 lub § 8 ust. 1.

§ 10

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
1) skreślenie,
2) wykluczenie.

§ 11

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu poprzez skreślenie następuje w przypadku:
1) śmierci członka zwyczajnego,
2) rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) ogłoszenia upadłości lub likwidacji członka wspierającego.
2. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu poprzez wykluczenie następuje w przypadku:
1) nie opłacania składek członkowskich przez jeden rok,
2) nie uczestniczenia czynnie w działalności Stowarzyszenia,
3) nie przestrzegania Statutu Stowarzyszenia,
4) dokonania przestępstwa pospolitego.

§ 12

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu stwierdza Zarząd w formie uchwały.2. Od uchwały Zarządu, podjętej w przypadkach określonych w § 11 ust. 2, członek Stowarzyszenia ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
3. Odwołanie winno być złożone za pośrednictwem Zarządu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o treści uchwały.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13

1. Władzami Stowarzyszenia są:
A. Walne Zgromadzenie,
B. Zarząd,
C. Komisja Rewizyjna,
D. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata.
3. Władze Stowarzyszenia wymienione w ust. 1 działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości i władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
2) wytyczanie kierunków prac Stowarzyszenia,
3) uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie corocznych sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i udzielanie im absolutorium,
5) uchwalanie zmian w Statucie,
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich uiszczania,
7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu,
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkostwa,
9) rozpatrywanie odwołań od postanowień Sadu Koleżeńskiego,
10) podejmowanie uchwał w sprawach rodzaju i formy działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących majątku Stowarzyszenia,
12) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku i zwołuje go Zarząd najpóźniej w maju każdego roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie odbywa obrady w dwóch terminach. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin obrad Walnego Zgromadzenia wyznacza się 30 minut po pierwszym terminie.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Stowarzyszenia:
1) członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
2) członkowie wspierający z głosem doradczym.
3. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia niezbędna jest obecność:
1) co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia - w I terminie,
2) bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia - w II terminie.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
5. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 1/10 obecnych członków zwyczajnych, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie tajne.
6. Członkowie wspierający mają prawo do zgłaszania wniosków.

§ 17

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wraz z podanym porządkiem obrad i materiałami, powinno być rozesłane na piśmie na 14 dni przed datą rozpoczęcia obrad listem poleconym.


B. ZARZĄD
§ 18

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) dokonywanie czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia,
3) uchwalanie bieżących programów działania Stowarzyszenia,
4) opracowanie projektu rocznego budżetu Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz oraz innych organizacji i instytucji,
8) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach upoważnień otrzymanych od Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia jest 3-5 osobowy. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz, a ponadto członek lub członkowie w składzie 4 -5 osobowym.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w minimum 3 osobowym składzie.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych upoważnionych jest łącznie 2 członków Zarządu.
6. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin wewnętrzny uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
7. Członkowie Zarządu za swoją pracę w Zarządzie Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia.
8. Do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia Zarząd zatrudnia pracowników, w tym Dyrektora Biura Stowarzyszenia.
9. Do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia może być wyznaczony - uchwałą Zarządu - jeden z członków Zarządu ale wówczas jego wynagrodzenie nie może być wyższe nić 50% średniej krajowej z poprzedniego okresu.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 19

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji.
2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy nadzorowanie oraz kontrola - przynajmniej jeden raz w roku - działalności finansowej Zarządu i zgodności jego działania ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Wewnętrzny uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 20

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób. Sąd wybiera ze swego grona Przewodniczącego i orzeka w pełnym składzie.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje, na zasadach dobrowolności, spory honorowe członków.
3. Szczegółowy tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 21

1. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego podlega uzupełnieniu, jeśli w czasie kadencji uległ zmniejszeniu.
2. Uzupełnienie składu następuje poprzez dokooptowanie spośród tych członków Stowarzyszenia, którzy w wyborach do odpowiednich władz otrzymali największą ilość głosów, a nie weszli w skład tych władz, do 2/3 pochodzących z wyboru.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 22

1. Fundusze Stowarzyszenia tworzą:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy, dotacje,
3) dochody z majątku Stowarzyszenia oraz z prowadzonej działalności gospodarczej i finansowej.
2. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i gotówka.


ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 23

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 24

1. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia, wraz z jego uzasadnieniem może zgłosić Zarząd z własnej inicjatywy lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia musi być umieszczony w porządku obrad zawiadomienia, o którym mowa w § 17.

§ 25

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia powinna określić sposób przeprowadzenia likwidacji majątku Stowarzyszenia oraz cel na jaki ten majątek ma być przeznaczony.
 
     
 
Copyright © 2006 Stowarzyszenie Producentw Pomp