Strona Główna arrow O Nas arrow Członkowie Wspierający arrow Brzeska Fabryka Pomp i Armatury "Meprozet"
 
 
     
Menu serwisu
Strona Główna
Polscy Producenci Pomp
Europump
Nasi Partnerzy
Statut
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
 
 
Brzeska Fabryka Pomp i Armatury "Meprozet"
ul. Armii Krajowej 40
49 - 300 Brzeg
tel.: +48 77 416 40 31
fax:  +48 77 416 23 48
e-mail:
http://www.meprozet.com.pl
Image
Image

 


Nawigacja


 

O firmie

Brze­ska Fa­bry­ka Pomp i Ar­ma­tu­ry ME­PRO­ZET Sp. z o.o. jest praw­nym na­stęp­cą przed­się­bior­stwa pań­stwo­we­go dzia­ła­ją­ce­go od ro­ku 1945, któ­re wie­lo­krot­nie zmie­nia­ło swo­ją na­zwę. Zmie­niał się rów­nież asor­ty­ment pro­du­ko­wa­nych wy­ro­bów, był on zwią­za­ny do ro­ku 1986 głów­nie z po­trze­ba­mi rol­nic­twa. Z rol­nic­twem zwią­za­na jest hi­sto­ria pro­duk­cji pomp w za­kła­dzie, któ­ra się­ga ro­ku 1972. W de­ka­dzie lat 80. wdro­żo­no pro­duk­cję pomp dla po­trzeb cie­płow­nic­twa. W dru­giej po­ło­wie lat 80. roz­częto pro­duk­cję pomp za­ta­pial­nych do ście­ków. Na ba­zie tych pomp po­wsta­ły na po­cząt­ku lat 90. pierw­sze kon­struk­cje zbior­ni­ko­wych prze­pom­pow­ni ście­ków. Ofer­ta fir­my zo­sta­ła po­sze­rzo­na w po­ło­wie lat 90. o ko­lej­ne wy­ro­by do wy­ko­rzy­sta­nia w go­spo­dar­ce wod­no-ście­ko­wej. 

Image
Panorama firmy

Dal­szy roz­wój fir­my jest zwią­za­ny z po­trze­ba­mi ochro­ny śro­do­wi­ska. Pra­ce roz­wo­jo­we pro­wa­dzi wła­sne biu­ro kon­struk­cyj­ne przy peł­nym wy­ko­rzy­sta­niu tech­nik kom­pu­te­ro­wych. Ba­da­nia pro­to­ty­pów pomp uła­twia no­wo­cze­sna sta­cja prób o du­żych moż­li­wo­ściach po­mia­ro­wych. Po­trze­by pro­duk­cyj­ne za­bez­pie­cza wła­sna zmo­der­ni­zo­wa­na od­lew­nia że­li­wa oraz uni­wer­sal­ny park ma­szy­no­wy do ob­rób­ki me­cha­nicz­nej. Obej­mu­je on pio­no­we i po­zio­me cen­tra
ob­rób­cze, au­to­ma­ty to­kar­skie oraz wy­wa­żar­ki. Or­ga­ni­za­cja sta­no­wisk mon­ta­żu pomp i in­nych wy­ro­bów umoż­li­wia pro­duk­cję se­ryj­ną i jed­nost­ko­wą.
Zin­te­gro­wa­ny sys­tem za­rzą­dza­nia fir­mą po­zwa­la na efek­tyw­ne pla­no­wa­nie pro­duk­cji i speł­nia­nie ocze­ki­wań klien­tów. Ob­słu­gę sprze­da­wa­nych urzą­dzeń za­pew­nia­ją eki­py fa­brycz­ne i ser­wi­sy au­to­ry­zo­wa­ne.
Fir­ma gwa­ran­tu­je wy­so­ką ja­kość pro­duk­tów i sa­tys­fak­cję ich użyt­kow­ni­ków. Fakt ten po­twier­dzo­no w ro­ku 2003 przy­zna­niem cer­ty­fi­ka­tu za­rzą­dza­nia ja­ko­ścią ISO 9001:2000.


 

Historia przedsiębiorstwa

1945  -  utwo­rze­nie Pań­stwo­we­go Przed­się­bior­stwa Trak­to­rów i Ma­szyn Rol­ni­czych w Brze­gu
1960  -  zmia­na na­zwy: Za­kład In­sta­la­cyj­no­-­Mon­ta­żo­wy w Brze­gu
1972  -  zmia­na na­zwy: Przed­się­bior­stwo Me­cha­ni­za­cji Pro­duk­cji Zwie­rzę­cej i Prze­my­słu Rol­ne­go
1987  -  przed­się­bior­stwo przyj­mu­je na­zwę: Brze­ska Fa­bry­ka Pomp i Ar­ma­tu­ry Me­pro­zet w Brze­gu
1999  -  pry­wa­ty­za­cja bez­po­śred­nia – po­wsta­je spół­ka pra­cow­ni­cza przej­mu­ją­ca ma­ją­tek przed­się­bior­stwa pań­stwo­we­go


 

Charakterystyka głównych produktów

Pom­py wi­ro­we za­ta­pial­ne ty­pu PZM do wo­dy czy­stej i brud­nej, ście­ków sa­ni­tar­nych i prze­my­sło­wych, szla­mów i osa­dów. Ze wzglę­du na róż­no­rod­ność me­diów pom­py są pro­du­ko­wa­ne w róż­nych ro­dza­jach hy­drau­li­ki: o swo­bod­nym prze­pły­wie, z ele­men­tem roz­drab­nia­ją­cym, z wir­ni­kiem jed­no­ka­na­ło­wym. Wer­sje in­sta­la­cyj­ne prze­no­śne i sta­cjo­nar­ne z za­si­la­niem jed­no­- lub trój­fa­zo­wym. Pa­ra­me­try tech­nicz­ne agre­ga­tów pom­po­wych: moc sil­ni­ka od 0,37 kW do 22,0 kW, wy­daj­ność max 450 m3/h, wy­so­kość pod­no­sze­nia max 48 m.

 
Image
Pompy zatapialne PZM

Prze­pom­pow­nie zbior­ni­ko­we do sys­te­mów ka­na­li­za­cji. Urzą­dze­nia mon­to­wa­ne w zbior­ni­kach o wy­mia­rach mak­sy­mal­nych: śred­ni­ca 2,5 m, wy­so­kość 8,0 m. Wy­ko­na­nie ma­te­ria­ło­we zbior­ni­ków: la­mi­nat, po­li­me­ro­be­ton lub żel­bet. Układ hy­drau­licz­ny z jed­ną, dwo­ma lub trze­ma pom­pa­mi za­ta­pial­ny­mi PZM. Wie­lo­wa­rian­to­we ukła­dy ste­ro­wa­nia wraz z mo­ni­to­rin­giem sta­nów pra­cy.
Pom­py wi­ro­we po­zio­me („su­che”) ty­pu PSM z wir­ni­kiem otwar­tym do wo­dy czy­stej i brud­nej, cie­czy za­nie­czysz­czo­nych cia­ła­mi sta­ły­mi. Pa­ra­me­try tech­nicz­ne ty­po­sze­re­gu: moc sil­ni­ka 1,1 kW – 11,0 kW, wy­daj­ność max 100 m3/h, wy­so­kość pod­no­sze­nia max 36 m.

Image
Zbiornikowe przepompownie ścieków

Mie­sza­dła śmi­gło­we ni­sko­obro­to­we ty­pu MS do wpro­wa­dza­nia w ruch roz­two­rów i mie­sza­nin wod­nych w pro­ce­sie ich ujed­no­rod­nie­nia oraz two­rze­nia prą­dów w zbior­ni­kach i ka­na­łach. Pro­du­ko­wa­ne z mo­ca­mi sil­ni­ków 0,75 kW-3,0 kW.
Urzą­dze­nia ste­row­ni­cze do kom­plek­so­we­go za­si­le­nia, ste­ro­wa­nia pra­cą i za­bez­pie­cze­nia róż­nych ukła­dów pom­po­wych.
Ar­ma­tu­ra że­liw­na do za­sto­so­wań w in­sta­la­cjach wod­no­-­ka­na­li­za­cyj­nych: na­wiert­ki, za­wo­ry zwrot­ne, skrzyn­ki ulicz­ne, obej­my i łącz­ni­ki na­praw­cze.

Image
Pompy poziome PSM
Image
Mieszadła śmigłowe MS

 

Referencje firmy

Wy­ro­by ME­PRO­ZET są sto­so­wa­ne głów­nie w go­spo­dar­ce ko­mu­nal­nej: sie­ciach wo­do­cią­go­wych, ka­na­li­za­cji ci­śnie­nio­wej sa­ni­tar­nej i desz­czo­wej, oczysz­czal­niach ście­ków. Znaj­du­ją tak­że za­sto­so­wa­nie w rol­nic­twie, bu­dow­nic­twie, ogrzew­nic­twie, cu­krow­nic­twie, gór­nic­twie, in­sta­la­cjach prze­my­sło­wych tech­no­lo­gicz­nych, obiek­tach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i go­spo­dar­stwach do­mo­wych.


 

Rynki zbytu

 

Image
Ry­nek zby­tu pro­duk­tów sta­no­wi głów­nie te­ren kra­ju. Punk­ta­mi zazna­czo­no na ma­pie sieć au­to­ry­zo­wa­nych po­śred­ni­ków handlo­wych fir­my ME­PRO­ZET

< Poprzedni   Następny >
 
     
 
Copyright © 2006 Stowarzyszenie Producentw Pomp