Strona Główna arrow O Nas arrow Członkowie Wspierający arrow Anga Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.
 
 
     
Menu serwisu
Strona Główna
Polscy Producenci Pomp
Europump
Nasi Partnerzy
Statut
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
 
 
Anga Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 550
43 - 340 Kozy k/Bielska -Białej
tel.: +48 33 810 75 88
fax: +48 33 817 44 85
e-mail:
http://www.anga.com.pl
Image

 


Nawigacja 
Image
Lider polskiego biznesu
 
Image
ISO 9001
 
Image
ISO 14001
 
Image
GOST
 
Image
edycje I, III, IV, V

 

O firmie

Ob­sza­rem za­in­te­re­so­wań fir­my AN­GA Uszczel­nie­nia Me­cha­nicz­ne jest tech­no­lo­gia uszczel­nień, a szcze­gól­nie uszczel­nie­nia me­cha­nicz­ne czo­ło­we, któ­re znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie w róż­nych urzą­dze­niach z wa­łem ob­ro­to­wym, głów­nie w pom­pach wi­ro­wych, mie­szal­ni­kach, re­ak­to­rach che­micz­nych, wen­ty­la­to­rach itd.
W ofer­cie fir­my znaj­du­ją się uszczel­nie­nia wraz z in­sta­la­cja­mi po­moc­ni­czy­mi, od­po­wia­da­ją­ce naj­now­szym wy­mo­gom tech­ni­ki, a tak­że usłu­gi ser­wi­so­we.
AN­GA ma sil­nie roz­bu­do­wa­ny sys­tem ba­dań i roz­wo­ju, obej­mu­ją­cy te­sto­wa­nie no­wych roz­wią­zań i wer­sji pro­duk­tów. Fir­ma wy­ko­rzy­stu­je no­wo­cze­sne tech­ni­ki pro­jek­to­wa­nia w sys­te­mie CAD / CAM, co w po­łą­cze­niu z no­wo­cze­sny­mi me­to­da­mi za­rzą­dza­nia pro­duk­cją oraz or­ga­ni­za­cji pra­cy, umoż­li­wia pro­jek­to­wa­nie i do­star­cza­nie skom­pli­ko­wa­nych i za­awan­so­wa­nych roz­wią­zań tech­nicz­nych w dzie­dzi­nie uszczel­nień me­cha­nicz­nych, do­sto­so­wa­nych do pra­cy w eks­tre­mal­nych wa­run­kach.
Wszyst­kie uszczel­nie­nia me­cha­nicz­ne po­wsta­ły w opar­ciu o wła­sne pro­jek­ty i ob­ję­te są pol­ską oraz za­gra­nicz­ną ochro­ną pa­ten­to­wą. AN­GA jest ak­tu­al­nie w po­sia­da­niu 19 przy­zna­nych pa­ten­tów (w tym 1 na ryn­ku USA) oraz 11 praw ochron­nych na wzo­ry użyt­ko­we ce­lem ochro­ny wła­snej my­śli kon­struk­tor­skiej, ja­ko­ści i no­wa­tor­skich roz­wią­zań oraz za­sto­so­wań no­wych tech­no­lo­gii.
W kwiet­niu 1994r fir­ma otrzy­ma­ła Cer­ty­fi­kat Sys­te­mu Za­rzą­dza­nia Ja­ko­ścią wg nor­my ISO 9001, przy­zna­ny przez ho­len­der­ską fir­mę KE­MA, a w sierp­niu 1999 Cer­ty­fi­kat Sys­te­mu Za­rzą­dza­nia Śro­do­wi­sko­we­go wg nor­my ISO 14001.

Image
Siedziba firmy


 

Historia przedsiębiorstwa

1981  -  Utworzenie przez inż. Antoniego Gacka Zakładu Mechaniki Maszyn
ZMM ANGA
1995  -  Przekształcenie firmy na rdzennie polską, prywatną firmę ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.


 

Charakterystyka głównych produktów

AN­GA ofe­ru­je sze­ro­ką ga­mę uszczel­nień me­cha­nicz­nych czo­ło­wych:
•    z miesz­ka­mi ela­sto­me­ro­wy­mi, me­ta­lo­wy­mi, oraz z PTFE,
•    wie­lo­sprę­żyn­ko­wych po­je­dyn­czych i po­dwój­nych,
•    kom­pak­to­wych (kar­tri­dżo­wych).

Image
Produkty firmy

Od ro­ku 2000 fir­ma ofe­ru­je pro­eko­lo­gicz­ne uszczel­nie­nia ga­zo­dy­na­micz­ne (bez­kon­tak­to­we), znaj­du­ją­ce za­sto­so­wa­nie we wszyst­kich ga­łę­ziach prze­my­słu, zwłasz­cza w sta­no­wią­cych za­gro­że­nie dla oto­cze­nia i zdro­wia lu­dzi pro­ce­sach tok­sycz­nych, kan­ce­ro­gen­nych i wy­bu­cho­wych.
Róż­no­rod­nośç śro­do­wisk pra­cy uszczel­nień w po­łą­cze­niu z ofe­ro­wa­ny­mi ro­dza­ja­mi kon­struk­cji, sze­ro­kim spek­trum ma­te­ria­łów dla dłu­go­trwa­łej, bez­a­wa­ryj­nej eks­plo­ata­cji, po­zwa­la na speł­nie­nie prio­ry­te­tów bez­pie­czeń­stwa, nie­za­wod­no­ści i ochro­ny śro­do­wi­ska.
Ofe­ro­wa­ny jest sze­reg spraw­dzo­nych pro­duk­tów cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się na­stę­pu­ją­cy­mi ce­cha­mi:
•    sze­ro­ki za­kres tem­pe­ra­tur, pręd­ko­ści i ci­śnień pod­czas pra­cy,
•    szczel­nośç ukła­dów oraz ła­twy mon­taż i de­mon­taż,
•    od­por­nośç na cie­cze wy­so­ko­ero­zyj­ne i abra­zyw­ne, tok­sycz­ne, lot­ne i ła­two­pal­ne,
•    ni­ska lub ze­ro­wa emi­sja me­diów lot­nych do oto­cze­nia,
•    wy­so­ka spraw­nośç po­łą­czo­na z dłu­gim okre­sem użyt­ko­wa­nia.

 Klien­ci AN­GA to pro­du­cen­ci i użyt­kow­ni­cy pomp, fir­my re­mon­to­we z wie­lu branż, np: che­micz­nej, pe­tro­che­micz­nej, ener­ge­ty­ki, rol­no­-­spo­żyw­czej, gór­nic­twa, ce­lu­lo­zo­wo­-­pa­pier­ni­czej, far­ma­ceu­tycz­nej, wod­no­-­ka­na­li­za­cyj­nej i in­nych branż zwią­za­nych z ochro­ną śro­do­wi­ska. Fir­ma ofe­ru­je szko­le­nia, ob­słu­gę gwa­ran­cyj­ną i po­gwa­ran­cyj­ną, ser­wis i re­ge­ne­ra­cje uszczel­nień, re­mon­ty i mo­der­ni­za­cje pomp z uszczel­nień sznu­ro­wych na me­cha­nicz­ne.

Image Image
 Image

 

Referencje firmy

Wy­ro­by AN­GA obec­ne są w no­wo pro­du­ko­wa­nych i mo­der­ni­zo­wa­nych pom­pach. Pra­cu­ją w wie­lu za­kła­dach che­micz­nych, ra­fi­ne­riach, elek­trow­niach i elek­tro­cie­płow­niach, ko­pal­niach, za­kła­dach bran­ży rol­no­-­spo­żyw­czej, wod­no­-­ka­na­li­za­cyj­nych, w oczysz­czal­niach ście­ków i wie­lu in­nych. Oprócz kra­jo­wych od­bior­ców wy­ro­by AN­GA eks­por­to­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi na ryn­ki Nie­miec, Ro­sji, Ukra­iny, Hisz­pa­nii, Fran­cji, USA, Ka­na­dy, Czech, Sło­wa­cji, Bel­gii, Ho­lan­dii, Li­twy, Au­strii, Szwaj­ca­rii, Wę­gier.


 

Rynki zbytu

 Image

< Poprzedni
 
     
 
Copyright © 2006 Stowarzyszenie Producentw Pomp