Strona Główna arrow O Nas arrow Członkowie Wspierający arrow Grupa Powen-Wafa Pomp S.A.
 
 
     
Menu serwisu
Strona Główna
Polscy Producenci Pomp
Europump
Nasi Partnerzy
Statut
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
 
 
Grupa Powen-Wafa Pomp S.A.
ul. Odlewnicza 1, 03-231 Warszawa
tel. +48 22 51 91 700
fax:+48 22 51 91 701

http://www.powen.pl
Image

 


Nawigacja


 

O firmie

Fa­bry­ka Pomp PO­WEN Sp. z o.o., wcho­dzi w skład gru­py ka­pi­ta­ło­wej wraz z dwo­ma in­ny­mi fa­bry­ka­mi spe­cja­li­zu­ją­cy­mi się w pro­duk­cji pomp prze­my­sło­wych tj. War­szaw­ską Fa­bry­ką Pomp i Ar­ma­tu­ry S.A. oraz Âwid­nic­ką Fa­bry­ką Pomp Sp. z o.o. Dzię­ki współ­pra­cy w ra­mach gru­py ka­pi­ta­ło­wej po­sia­da naj­szer­szą ofer­tę pomp prze­my­sło­wych w Pol­sce.
W ak­tu­al­nym pro­fi­lu pro­duk­cji Fa­bry­ki Pomp PO­WEN moż­na wy­szcze­gól­nić na­stę­pu­ją­ce ma­szy­ny i urzą­dze­nia:
•    pom­py
–    wi­ro­we od­środ­ko­we, wy­so­ko­- i śred­nio­ci­śnie­nio­we,
–    do cie­czy sil­nie za­nie­czysz­czo­nych,
–    za­ta­pial­ne,
–    tło­ko­we wy­so­ko­ci­śnie­nio­we
•    urzą­dze­nia dla oczysz­czal­ni ście­ków,
•    mie­szal­ni­ki py­łów i cie­czy,
•    kon­te­ne­ro­we prze­pom­pow­nie ście­ków
Fa­bry­ka ofe­ru­je tak­że:
•    pro­jek­to­wa­nie i oce­nę ukła­dów pom­po­wych,
•    ser­wis i oce­nę pomp,
•    ob­rób­kę me­cha­nicz­ną,
•    usłu­gi od­lew­ni­cze,
•    re­mon­ty ma­szyn i urzą­dzeń swo­jej pro­duk­cji.

Pom­py pro­duk­cji PO­WEN znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie w wie­lu ga­łę­ziach prze­my­słu:
•    ener­ge­ty­ce i cie­płow­nic­twie,
•    gór­nic­twie mie­dzi, cyn­ku, so­li, wę­gla ka­mien­ne­go i bru­nat­ne­go oraz in­nych su­row­ców mi­ne­ral­nych,
•    hut­nic­twie,
•    cu­krow­nic­twie,
•    go­spo­dar­ce ko­mu­nal­nej.
Fa­bry­ka Pomp PO­WEN gwa­ran­tu­je naj­wyż­szy stan­dard ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów i usług, po­twier­dzo­ny cer­ty­fi­ka­tem sys­te­mu za­pew­nie­nia ja­ko­ści ISO­-9001, wy­da­nym przez RW TÜV.
  Fa­bry­ka Pomp PO­WEN wy­ko­nu­je od­le­wy z że­li­wa sza­re­go, sfe­ro­idal­ne­go i sto­po­we­go, sta­li­wa wę­glo­we­go i sto­po­we­go oraz ze sto­pów AL. Sta­li­wa i że­li­wa wy­ta­pia­ne są w dwu­ty­glo­wym pie­cu in­duk­cyj­nym śred­niej czę­sto­tli­wo­ści, pro­duk­cji re­no­mo­wa­nej fir­my ABB, oraz w pie­cu łu­ko­wym, umoż­li­wia­ją­cym pro­wa­dze­nie wy­to­pów z cy­klem utle­nia­nia i świe­że­nia.
Fa­bry­ka Pomp PO­WEN dys­po­nu­je wła­sną ba­zą kon­tro­li ja­ko­ści i wy­ko­nu­je ba­da­nia, ta­kie jak: wy­trzy­ma­łość na roz­cią­ga­nie (Rm), gra­ni­ca pla­stycz­no­ści (Re), wy­dłu­że­nie (A5), udar­ność, twar­dość, skład che­micz­ny (ana­li­za spek­tral­na) oraz in­ne wg żą­dań klien­ta.
Fa­bry­ka Pomp PO­WEN po­sia­da no­wo­cze­sny i sta­le mo­der­ni­zo­wa­ny park ma­szy­no­wy, w tym 50 ob­ra­bia­rek kon­wen­cjo­nal­nych i 35 ste­ro­wa­nych nu­me­rycz­nie oraz 3 cen­tra ob­rób­cze.
Fa­bry­ka Pomp PO­WEN wy­ko­nu­je re­mon­ty wszyst­kich urzą­dzeń pro­duk­cji „PO­WEN”  oraz gwa­ran­tu­je ob­słu­gę ser­wi­so­wą.
Wszyst­kie urzą­dze­nia no­we oraz re­mon­to­wa­ne spraw­dza­ne są pod ką­tem pa­ra­me­trów ener­ge­tycz­nych na fa­brycz­nej sta­cji prób. Wie­le ty­pów pomp po­sia­da tak­że spe­cja­li­stycz­ne do­pusz­cze­nia do pra­cy w pod­zie­miach ko­palń.


 

Historia przedsiębiorstwa

1857  -  w obec­nych mu­rach Fa­bry­ki Pomp PO­WEN Sp. z o.o. w Za­brzu roz­po­czę­ła swą dzia­łal­ność kok­sow­nia, któ­ra by­ła za­ląż­kiem póś­niej­szej Hu­ty RE­DEN.
1947  -  po­czą­tek pro­duk­cji pomp i wen­ty­la­to­rów przez przed­się­bior­stwo pań­stwo­we dzia­ła­ją­ce pod na­zwą Za­brzań­ska Fa­bry­ka Ma­szyn Gór­ni­czych PO­WEN, któ­ra w okre­sie do 1994 r. wy­pro­du­ko­wa­ła po­nad 100 tys. pomp.
1994  -  spół­ka pra­cow­ni­cza PO­WEN S.A. prze­ję­ła w le­asing od Skar­bu Pań­stwa ca­ły ma­ją­tek by­łe­go przed­się­bior­stwa pań­stwo­we­go.
2001  -  do­tych­cza­so­wą pro­duk­cję pomp prze­nie­sio­no w ca­ło­ści do no­we­go pod­mio­tu – Fa­bry­ki Pomp PO­WEN Sp. z o.o.


 

Charakterystyka głównych produktów

Fa­bry­ka Pomp PO­WEN spe­cja­li­zu­je się w szcze­gól­no­ści w pro­duk­cji na­stę­pu­ją­cych pomp:

•    Pom­py do cie­czy moc­no za­nie­czysz­czo­nych, do któ­rych za­li­cza­ją się pom­py sta­cjo­nar­ne ty­po­sze­re­gów: PH, PH­-S, HC, i O¸­-A oraz pom­py za­ta­pial­ne P­-370. Są to pom­py wi­ro­we, od­środ­ko­we, jed­no­stop­nio­we. Ele­men­ty ukła­du prze­pły­wo­we­go wy­ko­na­no z two­rzyw od­por­nych na ście­ra­nie. Sto­so­wa­ne są do prze­tła­cza­nia sil­nie ście­ra­ją­cych mie­sza­nin o du­żych gę­sto­ściach do 2200 kg/m3, za­wie­ra­ją­cych pia­sek, ru­dy, wę­giel, żu­żel, itp. Ist­nie­je moż­li­wość pom­po­wa­nia mie­sza­nin o kon­cen­tra­cji ob­ję­to­ścio­wej ciał sta­łych do 50%.
Spraw­dzo­ne w ty­sią­cach za­sto­sowań kon­struk­cje pomp umoż­li­wia­ją pew­ną eks­plo­ata­cję w naj­trud­niej­szych wa­run­kach, przy pa­ra­me­trach max: Q=1400m3/h i H=115m.

•    Pom­py za­ta­pial­ne, do któ­rych za­li­cza się pom­py ty­po­sze­re­gów: P­-BA, P­-C, PZ i OZ, do­sto­so­wa­ne do pra­cy w pod­ziem­nych za­kła­dach gór­ni­czych, oraz pom­py ty­po­sze­re­gów P i PR, sto­so­wa­ne do ście­ków i szla­mów. Są to pom­py wi­ro­we, od­środ­ko­we, prze­zna­czo­ne do pom­po­wa­nia wo­dy czy­stej i za­nie­czysz­czo­nej. Pom­py te są rów­nież ofe­ro­wa­ne w wy­ko­na­niu so­lo­od­por­nym. Pa­ra­me­try max: Q=1800m3/h i H=48m.
•    Pom­py głów­ne­go od­wad­nia­nia ko­palń, do któ­rych za­li­cza się pom­py ty­pu: OW, OWH i OS. Są to pom­py wi­ro­we, od­środ­ko­we, wie­lo­stop­nio­we, z wir­ni­ka­mi za­mknię­ty­mi, jed­no­stru­mie­nio­wy­mi, w ukła­dzie po­zio­mym, z kie­row­ni­ca­mi od­środ­ko­wy­mi i do­środ­ko­wy­mi. Prze­zna­czo­ne są do pom­po­wa­nia wo­dy czy­stej lub za­nie­czysz­czo­nej, a ele­men­ty ukła­du prze­pły­wo­we­go są od­por­ne na za­nie­czysz­cze­nia me­cha­nicz­ne i che­micz­ne pom­po­wa­ne­go me­dium. Pa­ra­me­try max: Q=720m3/h i H=1100m.

•    Wy­so­ko­ci­śnie­nio­we pom­py wy­po­ro­we ty­po­sze­re­gu T.
Pom­py T są pom­pa­mi nur­ni­ko­wy­mi o jed­no­stron­nym dzia­ła­niu, w ukła­dzie po­zio­mym. Na­pę­dza­ne są sil­ni­ka­mi elek­trycz­ny­mi przez prze­kład­nię zę­ba­tą. Sto­so­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi do pom­po­wa­nia wo­dy prze­my­sło­wej lub emul­sji ole­jo­wo­-­wod­nej oraz do za­si­la­nia urzą­dzeń hy­drau­licz­nych, czysz­cze­nia hy­drau­licz­ne­go i w ukła­dach zra­sza­nia kom­baj­nów gór­ni­czych. Pom­py te cha­rak­te­ry­zu­ją się na­stę­pu­ją­cy­mi pa­ra­me­tra­mi pra­cy:
– ci­śnie­nie: od 6 MPa do 45 MPa,
– wy­daj­no­ści: od 65 dm3/min do 400 dm3/min

 

Referencje firmy

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 

Rynki zbytu

 

Następny >
 
     
 
Copyright © 2006 Stowarzyszenie Producentw Pomp