Strona Główna arrow O Nas arrow Członkowie Wspierający arrow Lesz­czyńska Fa­bry­ka Pomp Sp. z o.o.
 
 
     
Menu serwisu
Strona Główna
Polscy Producenci Pomp
Europump
Nasi Partnerzy
Statut
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
 
 
Lesz­czyńska Fa­bry­ka Pomp Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 15
64 - 100 Leszno
tel.: +48 65 529 22 09
tel.: +48 65 529 94 73
fax: +48 65 529 51 29
e-mail:
http://www.lfp.com.pl
Image

 


Nawigacja


 

O firmie

Lesz­czyń­ska Fa­bry­ka Pomp Spół­ka z o.o. jest naj­więk­szym pro­du­cen­tem pomp i jed­nym z naj­więk­szych pro­du­cen­tów kom­po­nen­tów że­liw­nych w Pol­sce. W skład spół­ki wcho­dzą: Dy­wi­zja Kom­po­nen­tów oraz Dy­wi­zja Pomp.

Image
Siedziba LFP z lotu ptaka


LFP pro­du­ku­je:
•    pom­py i urzą­dze­nia pom­po­we,
•    od­le­wy su­ro­we z że­li­wa sza­re­go i sfe­ro­idal­ne­go oraz brą­zu,
•    od­le­wy ob­ro­bio­ne,
•    oprzy­rzą­do­wa­nie od­lew­ni­cze,
•    ar­ma­tu­rę pom­po­wą.

Image
Hala obróbki z centrami MAZAK HELLER i CINCINNATI


Do pro­jek­to­wa­nia od­le­wów i oprzy­rzą­do­wa­nia od­lew­ni­cze­go wy­ko­rzy­stu­je się pro­gra­my – CAD/CAM Pro/EN­GI­NE­ER współ­pra­cu­ją­ce z cen­tra­mi ob­rób­czy­mi CIN­CIN­NA­TI. Rdze­nie od­lew­ni­cze wy­ko­ny­wa­ne są dwo­ma me­to­da­mi: COLD BOX
– La­em­pe oraz HOT BOX – Gi­sag, Shal­co, Hot­tin­ger. Od­le­wy wy­ko­ny­wa­ne są na li­niach for­mier­skich
DI­SA­MA­TIC oraz HSP z za­le­war­ka-
­mi ABB; sta­cja prze­ro­bu mas wy­po­sa­żo­na w mie­szar­kę Eirich oraz chło­dziar­kę Kut­t­ner. Do ob­rób­ki
de­ta­li w prze­zna­czo­ne są no­wo­cze­sne:
•    sze­ścio­pa­le­to­we po­zio­me cen­tra MA­ZAK MA­ZA­TECH FH6800,
•    dwu­pa­le­to­we po­zio­me cen­tra MA­ZAK MA­ZA­TECH H630,
•    in­ne cen­tra ob­rób­cze ta­kie jak MA­ZAK VTC 200 C, MA­ZAK Mul­ti­plex, MA­ZAK In­te­grex,
•    cen­trum po­zio­me HEL­LER MCH250,
•    szli­fier­ki do płasz­czyzn OKA­MO­TO,
•    wy­wa­żar­ki dy­na­micz­ne CNC.

Image
Stoiska LFP na targach krajowych


Ja­kość wy­ro­bów kon­tro­lo­wa­na jest w no­wo­cze­snym la­bo­ra­to­rium wy­po­sa­żo­nym w ma­szy­nę po­mia­ro­wą ZE­ISS PRI­SMO, spek­tro­metr PO­LI­VAC i zry­war­kę IN­STRON. No­wo­cze­sny park ma­szy­no­wy oraz sto­so­wa­ne tech­no­lo­gie gwa­ran­tu­ją wy­so­kiej kla­sy pro­duk­ty ofe­ro­wa­ne przez fa­bry­kę.


 

Historia przedsiębiorstwa

1868  -  oby­wa­tel nie­miec­ki Phi­lip Han­nach, za­kła­da w Lesz­nie, fir­mę pro­du­ku­ją­cą pom­py
1923  -  fa­bry­ka zo­sta­je ku­pio­na przez pol­skie­go in­ży­nie­ra Win­cen­te­go Krau­pe­go
1967  -  za­koń­cze­nie bu­do­wy od­lew­ni że­li­wa
1989  -  od­da­nie do użyt­ku no­wych hal pro­duk­cyj­nych
1992  -  li­kwi­da­cja przed­się­bior­stwa pań­stwo­we­go. Sta­re obiek­ty fir­my zo­sta­ją od­da­ne spad­ko­bier­com, na­to­miast no­we wraz z pro­duk­cja pomp, przej­mu­je Spół­ka Pra­cow­ni­cza – Lesz­czyń­ska Fa­bry­ka Pomp Sp. z o.o.
1993  -  roz­po­czę­cie pro­duk­cji pomp na li­cen­cji Grund­fos
1996  -  za­koń­cze­nie kom­plek­so­wej mo­der­ni­za­cji od­lew­ni, któ­ra sta­je się jed­ną z naj­no­wo­cze­śniej­szych w Eu­ro­pie
2000  -  wdro­że­nie no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii ob­rób­ki skra­wa­niem
2001  -  opra­co­wa­nie stra­te­gii roz­wo­ju LFP Sp. z o.o. na la­ta 2002-2006


 

Charakterystyka głównych produktów

Lesz­czyń­ska Fa­bry­ka Pomp swo­ją ak­tyw­ność roz­wi­ja na wie­lu seg­men­tach ryn­ku pom­po­we­go, od cie­płow­nic­twa po­przez za­opa­trze­nie w wo­dę, od­pro­wa­dze­nie ście­ków do pomp ogro­do­wych oraz pomp i urzą­dzeń do czynników spe­cjal­nych.
Ty­po­sze­reg pomp do cie­płow­nic­twa opar­ty na pom­pach se­rii PO i PW cha­rak­te­ry­zu­je się płyn­ną lub stop­nio­wą re­gu­la­cją pręd­ko­ści ob­ro­to­wej. Bez­dław­ni­co­we pom­py są wy­po­sa­żo­ne w „mo­kry” sil­nik i li­nio­wy układ jed­na­ko­wych króć­ców co za­pew­nia ła­twy i szyb­ki mon­taż.
Do za­opa­trze­nia w wo­dę prze­zna­czo­no zmo­der­ni­zo­wa­ny ty­po­sze­reg pomp PJM. Spraw­dzo­na od lat kon­struk­cja oraz za­sto­so­wa­nie no­wo­cze­sne­go uszczel­nie­nia me­cha­nicz­ne­go po­wo­du­ją, że pom­py te cie­szą się du­żą po­pu­lar­no­ścią na ryn­ku pom­po­wym. LFP ofe­ru­je wy­ko­na­nia prze­my­sło­we pomp PJM do czyn­ni­ków spe­cjal­nych jak pa­li­wa, spi­ry­tus, amo­niak, z sil­ni­ka­mi ogniosz­czel­ny­mi, wer­sje do go­rą­cej wo­dy i mor­skie. Do za­opa­trze­nia w wo­dę sto­su­je się też wie­lo­stop­nio­we, wy­so­ko­ci­śnie­nio­we pom­py pio­no­we ty­pu WR oraz pom­py li­nio­we ty­pu PML ste­ro­wa­ne rów­nież prze­twor­ni­cą czę­sto­tli­wo­ści.
LFP ofe­ru­je ze­sta­wy pom­po­we hy­dro­fo­ro­we ty­pu ZH, ZJ, ZD i ZHS ste­ro­wa­ne ka­ska­do­wo lub prze­twor­ni­cą czę­sto­tli­wo­ści, prze­zna­czo­ne do tło­cze­nia wo­dy w in­sta­la­cjach wo­do­cią­go­wych i prze­my­sło­wych do pod­wyż­sza­nia ci­śnie­nia w bu­dyn­kach miesz­kal­nych oraz bu­dyn­kach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej.
Pom­py ogro­do­we, do­mo­we, za­ta­pial­ne i hy­dro­fo­ro­we do za­opa­trze­nia w wo­dę roz­sze­rza­ją pa­le­tę pro­duk­to­wą LFP.
Do bo­ga­tej ofer­ty wy­ro­bów LFP wcho­dzą rów­nież pom­py i urzą­dze­nia do od­pro­wa­dze­nia wo­dy brud­nej i ście­ków. W ty­po­sze­re­gach pomp DP, DM, IF i HD za­sto­so­wa­nie róż­ne­go ty­pu wir­ni­ków (jed­no­ka­na­ło­wy, Vor­tex, z roz­drab­nia­czem) po­zwa­la na tło­cze­nie ście­ków z cia­ła­mi sta­ły­mi, włók­ni­sty­mi z za­war­to­ścią pia­sku bądś wód desz­czo­wych. Osob­ną gru­pę pro­duk­tów LFP sta­no­wią prze­pom­pow­nie ście­ków, w któ­rych sto­su­je się zbior­ni­ki z po­li­me­ro­be­to­nu, po­li­ety­le­nu lub be­to­nu sprę­żo­ne­go.

Image

 

Referencje firmy

LFP to naj­więk­szy kra­jo­wy pro­du­cent pomp i urzą­dzeń pom­po­wych.
Swo­ją si­łę LFP opie­ra o:
•    pięć re­gio­nal­nych, wie­lo­oso­bo­wych ze­spo­łów sprze­da­ży,
•    pro­fe­sjo­nal­ne ca­ło­do­bo­we do­radz­two tech­nicz­ne,
•    sieć au­to­ry­zo­wa­nych part­ne­rów han­dlo­wych ,
•    sieć punk­tów ser­wi­so­wych,
•    bez­po­śred­nie re­la­cje z klien­tem.


 

Rynki zbytu

 

Image
Austria, Białoruś, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja, Słowacja, Szwecja, Ukraina, Węgry, Włochy, Wielka Brytania

< Poprzedni   Następny >
 
     
 
Copyright © 2006 Stowarzyszenie Producentw Pomp