Strona Główna arrow O Nas arrow Członkowie Wspierający arrow Kielecka Fabryka Pomp BIAŁOGON S.A.
 
 
     
Menu serwisu
Strona Główna
Polscy Producenci Pomp
Europump
Nasi Partnerzy
Statut
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
 
 
Kielecka Fabryka Pomp BIAŁOGON S.A.
ul. Druckiego - Lubeckiego 1
25 - 818 Kielce
tel.: +48 41 366 82 02
tel.: +48 41 345 27 98
fax: +48 41  345 51 54
e-mail:
http://www.kfp-bialogon.com.pl
Image

 


Nawigacja


 

O firmie

Kie­lec­ka Fa­bry­ka Pomp „Biało­gon” S.A. jest pro­du­cen­tem pomp wi­ro­wych i wy­po­ro­wych oraz od­le­wów z że­li­wa sza­re­go.
Wy­dział Me­cha­nicz­ny wy­po­sa­żo­ny jest w no­wo­cze­sne cen­tra ob­rób­cze (CNC), to­kar­ki ste­ro­wa­ne nu­me­rycz­nie oraz sze­reg ma­szyn kon­wen­cjo­nal­nych, przy­dat­nych w re­ali­za­cji jed­nost­ko­wych i spe­cjal­nych za­mó­wień klien­tów. W ra­mach wy­dzia­łu funk­cjo­nu­je ma­ga­zyn kom­ple­ta­cyj­ny czę­ści i pod­ze­spo­łów do pomp, umoż­li­wia­ją­cy wy­ko­na­nie więk­szo­ści za­mó­wień w ter­mi­nie od 1 do 2 ty­go­dni od otrzy­ma­nia zle­ce­nia. Wy­ko­na­ne pom­py są te­sto­wa­ne na sta­cji prób.
Wy­dział Me­cha­nicz­ny świad­czy rów­nież usłu­gi w za­kre­sie ob­rób­ki me­cha­nicz­nej od­le­wów i czę­ści sta­lo­wych, har­to­wa­nia in­duk­cyj­ne­go po­wierzch­nio­we­go oraz wy­ko­nu­je re­mon­ty pomp. Ser­wis re­ali­zu­je na za­mó­wie­nia klien­tów mon­taż in­sta­la­cji pom­po­wych, pro­wa­dzi lub nad­zo­ru­je uru­cho­mie­nia pomp.

 

Image
Wydział mechaniczny - stacja prób

Od­le­wy z że­li­wa sza­re­go w ga­tun­kach EN­-GJ­L­-200 i EN­-GJ­L­-250 oraz że­liw ni­sko­sto­po­wych pro­du­ko­wa­ne są w Wy­dzia­le Od­lew­ni. To­pie­nie że­li­wa od­by­wa się w pro­ce­sie DU­PLEX (że­li­wia­ki + in­duk­cyj­ny piec ka­na­ło­wy).
Rdze­niar­nia wy­po­sa­żo­na jest w strze­lar­ki i mie­szar­ko­-­na­sy­py­war­ki. Wy­ko­nu­je rdze­nie w pro­ce­sach cold i ho­t­-box. Od­le­wy for­mo­wa­ne ma­szy­no­wo wy­ko­na­ne są na for­mier­kach wi­bra­cyj­no­-­do­pra­so­wy­wu­ją­cych FKT. Od­le­wy for­mo­wa­ne są rów­nież ręcz­nie. Od­lew­nia spe­cja­li­zu­je się w pro­duk­cji od­le­wów ma­szy­no­wych o ma­sach od 2 do 800 ki­lo­gra­mów, wy­ko­ny­wa­nych jed­nost­ko­wo lub w krót­kich se­riach.
Mo­de­lar­nia świad­czy usłu­gi w za­kre­sie wy­ko­naw­stwa mo­de­li od­lew­ni­czych z drew­na i ży­wic.

Image
Wydział odlewni  wytop


 

Historia przedsiębiorstwa

1817  -  Rok za­ło­że­nia – HU­TA ALEK­SAN­DRA – wy­ta­pia­nie i prze­rób­ka mie­dzi,
oło­wiu i sre­bra.
1827  -  Zmia­na pro­fi­lu pro­duk­cyj­ne­go – FA­BRY­KA MA­CHIN – pro­duk­cja ma­szyn, ko­tłów pa­ro­wych i pomp.
1948  -   Upań­stwo­wie­nie przed­się­bior­stwa ZA­KŁA­DY ME­CHA­NICZ­NE I OD­LEW­NIA ŻE­LI­WA BIA­ŁO­GON – pro­duk­cja ma­szyn i od­le­wów z że­li­wa.
1966  -   Spe­cja­li­za­cja w pro­duk­cji pomp – KIE­LEC­KA FA­BRY­KA POMP
„BIA­ŁO­GON” – pro­duk­cja pomp wi­ro­wych i wy­po­ro­wych.
1997  -   Pry­wa­ty­za­cja fa­bry­ki – KIE­LEC­KA FA­BRY­KA POMP „BIA­ŁO­GON” S.A. – uru­cho­mie­nie pro­duk­cji mie­sza­deł – cer­ty­fi­ka­cja sys­te­mu ja­ko­ści
wg ISO 9001


 

Charakterystyka głównych produktów

Pom­py wi­ro­we po­zio­me ty­pu RX, RY, RZ w za­leż­no­ści od po­trzeb i wy­ma­gań klien­tów ofe­ro­wa­ne są w wy­ko­na­niu pod­sta­wo­wym z że­li­wa sza­re­go lub w wy­ko­na­niach spe­cjal­nych z że­li­wa sto­po­we­go od­por­ne­go na ście­ra­nie, a tak­że ze sta­liw au­ste­ni­tycz­nych od­por­nych na dzia­ła­nie więk­szo­ści me­diów agre­syw­nych. Pom­py te prze­zna­czo­ne są do prze­tła­cza­nia cie­czy za­nie­czysz­czo­nych cia­ła­mi sta­ły­mi, włók­ni­sty­mi, a tak­że cie­czy o lep­ko­ści ki­ne­ma­tycz­nej do 70 [mm2/s]. Pom­py wi­ro­we po­zio­me ty­pu Z2K pro­du­ko­wa­ne są z że­li­wa sza­re­go lub ze sta­liw au­ste­ni­tycz­nych. Sto­so­wa­ne są za­mien­nie z pom­pa­mi RX. Pom­py wi­ro­we PTK i PTM wy­ko­ny­wa­ne za­leż­nie od wa­run­ków pra­cy z że­li­wa lub ze sta­liw au­ste­ni­tycz­nych. Prze­zna­czo­ne są przede wszyst­kim do trans­por­tu mas ce­lu­lo­zo­wo­­-p­api­er­niczych o kon­cen­tra­cji ma­sy pa­pier­ni­czej do 8% mbs (ma­sy bez­względ­nej su­chej). Pom­py po­zio­me he­li­ko­idal­ne HL, na­pę­dza­ne sil­ni­ka­mi elek­trycz­ny­mi lub spa­li­no­wy­mi wy­so­ko­pręż­ny­mi, ofe­ro­wa­ne są w wer­sji sta­cjo­nar­nej – na ra­mie, lub mo­bil­nej – na pod­wo­ziu przy­sto­so­wa­nym do ru­chu po dro­gach pu­blicz­nych. Wy­po­sa­żo­ne są w układ sa­mo­za­sy­sa­nia uła­twia­ją­cy zna­czą­co ich ob­słu­gę. Pom­py sa­mo­za­sy­sa­ją­ce PS na­pę­dza­ne sil­ni­ka­mi spa­li­no­wy­mi ben­zy­no­wy­mi, pro­du­ko­wa­ne w wer­sjach prze­no­śnej lub na wóz­ku, są naj­pow­szech­niej sto­so­wa­ny­mi w Pol­sce pom­pa­mi do od­wad­nia­nia. Pom­py HL i PS spraw­dzi­ły się szcze­gól­nie przy usu­wa­niu skut­ków po­wo­dzi.

Image


Pom­py za­ta­pial­ne RPX, RPZ, RPG uży­wa­ne są do pom­po­wa­nia ście­ków sa­ni­tar­nych i prze­my­sło­wych, wód opa­do­wych, wo­dy brud­nej, nie­agre­syw­nych ście­ków prze­my­sło­wych.
Pom­py wy­po­ro­we RWM i PZ prze­zna­czo­ne do prze­tła­cza­nia cie­czy gę­stych i lep­kich, znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie przy prze­pom­po­wy­wa­niu ole­ju, ma­zu­tu, tłusz­czów nie­za­wie­ra­ją­cych ciał sta­łych i włók­ni­stych. Mie­sza­dła ty­pu WIR oraz mie­sza­dła na­po­wie­trza­ją­ce MN, sto­so­wa­ne są głow­nie w oczysz­czal­niach ście­ków do ho­mo­ge­ni­za­cji osa­dów i ście­ków, za­po­bie­ga­nia se­dy­men­ta­cji i roz­dzie­la­nia warstw oraz wspo­ma­ga­nia pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych.

Image

 

Referencje firmy

Wy­ro­by KFP „Biało­gon” S.A. wy­ko­rzy­sty­wa­ne są we wszyst­kich bran­żach prze­my­sło­wych, w oczysz­czal­niach ście­ków, sys­te­mach ka­na­li­za­cyj­nych (prze­pom­pow­nie), na stat­kach -wszę­dzie tam gdzie jest ko­niecz­ność i po­trze­ba tło­cze­nia wo­dy brud­nej, ście­ków, cie­czy agre­syw­nych, za­nie­czysz­czo­nych cia­ła­mi sta­ły­mi.
Pom­py i mie­sza­dła do­star­cza­ne są na ry­nek pol­ski. Sprze­da­wa­ne są rów­nież do Nie­miec, Czech, Ro­sji, Bia­ło­ru­si na Li­twę. Od­le­wy że­liw­ne su­ro­we i ob­ro­bio­ne eks­por­to­wa­ne są do kra­jów UE (Niem­cy, Fran­cja, Wło­chy, Szwe­cja, Da­nia).


 

Rynki zbytu

 Image

< Poprzedni   Następny >
 
     
 
Copyright © 2006 Stowarzyszenie Producentw Pomp