Strona Główna arrow O Nas arrow Członkowie Wspierający arrow In­stal­com­pact Sp. z o.o.
 
 
     
Menu serwisu
Strona Główna
Polscy Producenci Pomp
Europump
Nasi Partnerzy
Statut
Login

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
 
 
In­stal­com­pact Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 23
62 - 080 Tarnowo Podgórne
tel.:  +48 61 814 67 55
fax:  +48 61 816 40 16
e-mail:
http://www.instalcompact.pl
Image

 ImageImage


Nawigacja


 

O firmie

Prio­ry­te­tem fir­my jest do­sto­so­wa­nie każ­de­go urzą­dze­nia do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb za­ma­wia­ją­ce­go oraz wa­run­ków lo­kal­nych. Ja­ko spe­cja­li­stycz­na fir­ma in­ży­nier­ska In­stal­com­pact jest za­in­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą na każ­dym eta­pie pro­ce­su in­we­sty­cyj­ne­go.
Ro­do­wód oraz pierw­szy pro­dukt okre­śli­ły spe­cja­li­za­cję przed­siębior­stwa, ja­ką jest pro­jek­to­wanie i pro­duk­cja urzą­dzeń dla wod­nych i ście­ko­wych sys­te­mów pom­po­wych.

Image
Instalcompact  Tarnowo Podgórne

Wy­so­ką ja­kość pro­duk­tów i usług gwa­ran­tu­je spe­cja­li­styczna wie­dza tech­nicz­na i do­świad­cze­nie pra­cow­ni­ków. Fir­ma za­trud­nia po­nad 100 osób, z cze­go 60 % to ze­spół wy­so­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych in­ży­nie­rów róż­nych spe­cjal­no­ści.
Ogól­no­pol­ska sieć biur in­for­ma­cji tech­nicz­nej, gwa­ran­tu­je fa­cho­we do­radz­two oraz kom­plek­so­wą ob­słu­gę. Wła­sna sieć ser­wi­so­wa, czu­wa nad bez­a­wa­ryj­ną pra­cą urzą­dzeń, za­pew­nia­jąc ob­słu­gę tak­że w okre­sie po­gwa­ran­cyj­nym.
Obec­nie na te­re­nie ca­łe­go kra­ju pra­cu­je 1500 pom­pow­ni fir­my In­stal­com­pact, ob­ję­tych sta­łą opie­kę eks­plo­ata­cyj­ną.  

Historia przedsiębiorstwa 

1989  -  Za­ło­że­nie przez dr Zbi­gnie­wa Ha­łup­kę Przed­się­bior­stwa  
IN­STAL­com­pakt Sp. z o.o. w Po­zna­niu
1999  -  Zmia­na sie­dzi­by fir­my. No­wy ad­res: Tar­no­wo Pod­gór­ne,
ul. Wierz­bo­wa 23
2001  -   Po­sze­rze­nie do­tych­czas pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści o dział
eks­por­tu
2003  -  Zmia­na na­zwy na In­stal­com­pact Sp. z o.o.


 

Charakterystyka głównych produktów

Oferta firmy:
Pro­fil dzia­łal­no­ści fir­my obej­mu­je pięć pod­sta­wo­wych pro­duk­tów:
•    Ze­sta­wy Hy­dro­fo­ro­we
•    Sys­te­my Prze­ciw­po­ża­ro­we
•    Pom­pow­nie Ście­ków
•    Pom­pow­nie Wo­dy
•    Sta­cje Wo­do­cią­go­we

Urzą­dze­nia In­stal­com­pact znaj­du­ją za­sto­so­wa­nie w bu­dyn­kach miesz­kal­nych, obiek­tach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej i za­kła­dach prze­my­sło­wych. Wy­ko­rzy­sty­wa­ne są za­rów­no w ko­mu­nal­nych jak i wiej­skich sys­te­mach wo­do­cią­go­wych. Stoso­wa­ne są w obiek­tach wy­po­sa­żo­nych w in­sta­la­cje hy­dran­to­we,
try­ska­czo­we, pia­no­we, ka­na­li­za­cyj­ne, wo­dy prze­my­sło­wej i tech­no­lo­gicz­nej.

Image
Zestaw hydroforowy

Ze­sta­wy Hy­dro­fo­ro­we
Pa­ra­me­try tech­nicz­ne:
•    licz­ba pomp: 3-6
•    typ pomp: pio­no­we wie­lo­stop­nio­we wi­ro­we (ICV, CR) lub in­ne
•    wy­daj­ność: 2-550 m3/h
•    wy­so­kość pod­no­sze­nia: 10-100 m

Pom­pow­nie Ście­ków
Pa­ra­me­try tech­nicz­ne:
•    licz­ba pomp: 1-3
•    typ pomp: pom­py za­ta­pial­ne – z roz­drab­nia­czem, z wir­ni­kiem ty­pu Vor­tex
•    wy­daj­ność pom­pow­ni: 6-250 m3/h
•    wy­so­kość pod­no­sze­nia: 38-3 m
•    śred­ni­ca obu­do­wy pom­pow­ni: 1200-2500 mm

Image
Pompownie ścieków

Sys­te­my Prze­ciw­po­ża­ro­we
Pom­pow­nie Wo­dy
Sta­cje Wo­do­cią­go­we
Za­kres ofer­ty
•    wspo­ma­ga­nie pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia, do­bór urzą­dzeń, do­radz­two,
•    do­sta­wa pomp, pod­ze­spo­łów i pre­fa­bry­ko­wa­nych ukła­dów pom­po­wych na obiekt,
•    nad­zór nad mon­ta­żem urzą­dzeń na obiek­cie, roz­ruch tech­no­lo­gicz­ny,
•    mo­der­ni­za­cja eks­plo­ato­wa­nych pom­pow­ni,
•    kom­plek­so­wa re­ali­za­cja obiek­tów pom­po­wych wraz z in­fra­struk­tu­rą to­wa­rzy­szą­cą.

Image
Systemy przeciwpożarowe


 

Referencje firmy

Po­nad 50 % pol­skich gmin po­sia­da urzą­dze­nia za­pro­jek­to­wa­ne,
wy­ko­na­ne i do­star­czo­ne przez fir­mę In­stal­com­pact.
Sys­te­my pom­po­we In­stal­com­pact za­in­sta­lo­wa­ne są m.in. w ta­kich obiek­tach jak: Pa­łac Na­miest­ni­kow­ski w War­sza­wie, KGHM „Pol­ska Miedś” w Gło­go­wie, Kan­ce­la­ria Sej­mu w War­sza­wie, Kom­pa­nia Pi­wo­war­ska w Po­zna­niu, Pol­ski Kon­cern Naf­to­wy OR­LEN S.A. w Płoc­ku.
 Pro­duk­ty In­stal­com­pact cie­szą się tak­że uzna­niem po­za gra­ni­ca­mi Pol­ski. Urzą­dze­nia spro­sta­ły eu­ro­pej­skim wy­ma­ga­niom in­we­sto­rów na Sło­wa­cji, Li­twie, w Es­to­nii i Ro­sji.
88 % wy­ko­na­nych urzą­dzeń In­stal­com­pact to pro­duk­ty do­sto­so­wa­ne do in­dy­wi­du­al­nych wy­ma­gań, bę­dą­ce efek­tem wpro­wa­dze­nia ma­so­wej in­dy­wi­du­ali­za­cji roz­wią­zań.

Image
Stacje wodociągowe

< Poprzedni   Następny >
 
     
 
Copyright © 2006 Stowarzyszenie Producentw Pomp